VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.adrianaliptak.com (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

Článok I

Platnosť všeobecných obchodných podmienok

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou IML TRADING, s. r. o., so sídlom Trebišovská 2, 821 02 Bratislava, IČO: 50223810, DIČ: 2120234831, IČ DPH: 2120234831, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd: Sro, vložka č. 109989/B. a zákazníkmi, čiže každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného na internetovej stránke www.adrianaliptak.com alebo priamo v jeho sídle, (ďalej len „kupujúci“). 

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.adrianaliptak.com ustanoveniami príslušných právnych predpisov (ako napr. zákon č. 102/2014 a iné),

Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb sa nevzťahujú ustanovenia čl. 10. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia záručných podmienok či reklamačného poriadku.

Článok II

Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

a.) Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku

b.) Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Objednať" (Objednávka s povinnosťou platby!). Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými, v objednávkovom formulári požadovanými, údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru a množstvo. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

c.) Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju stornovať bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim

d.) Po odoslaní bude Vaša objednávka spracovaná a oznámenie o zaevidovaní objednávky bude potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim pri registrácii. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

e.) Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke samostatný e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho vrátane informácie o odoslaní objednávky a vystavenej faktúry (ďalej len "akceptácia"). Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (splátkový predaj a podobne ) právo vyžiadať si od Kupujúceho pred odoslaním akceptácie dodanie príslušných podkladov.

f.) Kúpna zmluva je uzavretá doručením e-mailu Predávajúceho s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

g.) Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili

h.) Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.

i.) Platnosť ponúk predávajúceho vyhotovených písomne trvá jeden kalendárny mesiac odo dňa ich vystavenia, ak nie je stanovené inak.

j.) Ceny na internetovom rozhraní pre maloobchodných zákazníkov sú uvádzané v eurách - EUR s DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
- Doprava pre všetky produkty je zarátaná v cene tovarov.
- Lehota kuriéra na doručenie je do 72 hod od prevzatia tovaru v pracovné dni.
- V zásielke je priložený dodací list. Daňový doklad - faktúra je zasielaný elektronicky na emailovú adresu zákazníka. Tento originálny daňový doklad (faktúra), slúži zároveň ako záručný list. V prípade osobného odberu tovaru si tieto doklady prevezmete osobne spolu s tovarom.

Článok III

Platobné podmienky

Platba kupujúceho za dodávku tovaru a služieb predávajúceho sa uskutoční ako
a.) platba v hotovosti (vrátane platby na dobierku prepravnou službou),
b.) platba prevodom alebo v hotovosti na základe faktúry alebo zmluvy s udanou dobou splatnosti,
c.) platba vopred prevodom alebo v hotovosti na základe zálohovej, resp. „pro-forma“ faktúry.

Vo všetkých prípadoch pre platbu vopred platí, že odber, resp. dodanie tovaru kupujúcemu je možný až potom, čo bude čiastka vo výške fakturovanej resp. Kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho, udelená pozitívna autorizácia služby PayPal alebo uhradená v hotovosti.

V prípade ak Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar Kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je Predávajúci povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre Kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže Kupujúci doručením e-mailu. Predávajúci vráti už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky Kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak Kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

Článok IV

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínmi dodávok je uvedená na web stránke internetového obchodu www.adrianaliptak.com. Zákazník má v prípade predĺženia dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť.

Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup. Termín plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú je kupujúci v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností vo vzťahu k predávajúcemu z tej istej zmluvy. Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru a služieb, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou. V prípade, že predávajúci vykoná doručenie tovaru po viacerých častiach, kupujúci platí vždy len jeden poplatok za poštovné, prípadne poplatok za dobierkovú službu. Zásielka môže byť kupujúcemu doručená aj po niekoľkých častiach, pričom kupujúci pri nákupe na dobierku vždy platí len za tú časť objednávky, ktorú prevzal.

Cena dopravy v rámci Slovenska je vypočítaná podľa paušálnej sadzby, ktorá je uvedená pri vypĺňaní objednávkového formulára  na www.adrianaliptak.com. 

Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien za dopravu podľa parametrov tovaru (rozmery, váha, charakteristika). Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po doručení e-mailu predávajúceho s akceptáciou objednávky neprevezme tovar od kuriéra bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, Predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

0dporúčame kupujúcemu kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu, v prípade ak mu do siedmych pracovných dní od objednávky nebude balík doručený. Stáva sa, že poštár, prípadne kuriér nevypíše lístok a balík je uložený na pošte alebo u kuriérskej spoločnosti bez vedomia zákazníka.

Článok V

Omeškanie z prevzatia zaplateného tovaru

Pokiaľ je pri dohodnutom osobnom odbere zaplatený tovar, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, neprevzatý viac než 5 (slovom: päť) pracovných dní oproti dohodnutému termínu, alebo do 5 dní od vyzvania predávajúceho na prevzatie tovaru, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky a predávajúci bude kupujúcemu účtovať ako náhradu vzniknutých skladovacích nákladov mesačný paušál vo výške 20,- EUR, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Článok VI

Množstvo dodaného tovaru

Zistené rozdiely v množstve dodaného tovaru musia byť písomne oznámené predávajúcemu najneskôr do 24 (slovom: dvadsaťštyri) hodín po prevzatí tovaru. Za písomnú formu sa považuje list, faxová správa alebo potvrdená mailová správa.

Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

Článok VII

Predchádzanie rizika vzniku škody na tovare

Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku keď dodávka bola prevzatá kupujúcim. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru a prípadné poškodenia reklamovať ihneď priamo u doručovateľa. Ak Kupujúci nereklamoval poškodenie tovaru u doručovateľa, oznámi a zdokumentuje (nar. fotografiou) prípadné poškodenie tovaru pri transporte Predávajúcemu najneskôr do 24 (slovom: dvadsaťštyri hodín) od prevzatia tovaru aby vzniknutú škodu mohol uplatniť u doručovateľa Predávajúci. Kupujúci poskytne pri ďalšom priebehu plnú a primeranú súčinnosť (ako napr. odovzdanie poškodeného tovaru Doručovateľovi, popis a prípadné zdokumentovanie poškodenia). Pokiaľ tak Kupujúci neučiní, môže byť poškodenie tovaru a s tým súvisiace nároky z nedostatkov u doručovateľskej spoločnosti uplatnené len vtedy, ak preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie poškodenia tovaru doručovateľskou spoločnosťou bude Kupujúcemu zaslaný rovnaký nový tovar.

Článok VIII

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. V takomto prípade predávajúci po obdržaní tovaru od dopravnej spoločnosti bezodkladne pristúpi k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupné telefónne číslo, kupujúci neodpovedá na e-maily, atď.)

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny a dôjde ku stornu objednávky zo strany predávajúceho, bude kupujúcemu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich dní.

Článok IX

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

I. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle §3 zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti (najmä § 3 ods. 1 písm. h, zákona č. 102/2014). Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenia tovaru Predávajúcemu zabezpečí kupujúci, že vrátený tovar je podľa možností kompletný vrátane ochranného obalu, nepoškodený a nenesie známky požívania (týmto nie je dotknuté právo kupujúceho na odskúšanie tovaru podľa tohto článku)

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014.

II. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne e-mailom na adrese ak@adrianaliptak.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

III. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky vzájomné prijaté plnenia.

Prosíme kupujúcich, za účelom čo možno najrýchlejšieho vybavenia prijatia tovaru v prípade uplatnenia si práva na odstúpenie od zmluvy, aby tovar pokiaľ možno zasielali späť nepoužívaný v pôvodnom obale, nepoškodený a kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.) spolu s dokladom o kúpe a vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy.

Odporúčame kupujúcim tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Prijatá platba od kupujúceho bude vrátená kupujúcemu v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1. Zákona č. 102/2014 prevodom na bankový účet (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

IV. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

V. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

VI. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

VII. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu skladu predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

VIII. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

IX. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Článok X

Výhradné vlastníctvo

Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. Obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. Obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo). Kupujúci má povinnosť v takomto prípade umožniť predávajúcemu prístup k tovaru a taktiež umožniť okamžité vrátenie tovaru na vlastné náklady, pokiaľ ho predávajúci k tomu vyzve. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho nie je kupujúci oprávnený prevádzať na tretie osoby záväzky vyplývajúce pre neho z uzatvorených zmlúv, resp. Iných právoplatných dokumentov medzi kupujúcim a predávajúcim.

Článok XI

Práva zo záruky/reklamácia

Vybavovanie reklamácii a práva zo záruky sa riadia všeobecne platnými nariadeniami podľa Obchodného Zákona SR. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, prečítal ich, porozumel ich obsahu a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.

Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním, obvyklým opotrebením a znehodnotením používania predávaných produktov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Nároky na záruku prináležia iba kupujúcemu a nie je možné ich previesť na tretiu osobu.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo emailom a zároveň mu bude spolu s tovarom doručená/odovzdaná kópia reklamačného protokolu.

Článok XII

Ochrana a uchovania dát

Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu (interné štatistiky a iné monitorovania) dáta o kupujúcom získané z obchodných vzťahov, alebo v súvislosti s nimi, pochádzajúcich od kupujúceho, ako aj od tretích osôb.

Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

V prípade, ak ju kupujúci fyzická osoba, oznámi pri objednávke predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom pznámi predávajúcemu pri objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Osobné údaje kupujúceho sú pre riadne spracovanie objednávky a zasielanie potrebných informácií nevyhnutné, preto ich predávajúci ukladá a používa. Uschovávanie osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými predpismi o spracovaní dát. Údaje kupujúceho sú používané k vyriešeniu Vašej objednávky. V prípade odosielania tovaru sú poskytnuté nevyhnutné osobné údaje tretej strane (napr. prepravná spoločnosť).

Odporúčame preto uplatňovať všetky reklamácie prostredníctvom predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú následne vymazané.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči: a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto všeobecných obchodných podmienok. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie miestne príslušný obchodný súd v lokalite predávajúceho.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. januára 2018. Prevádzkovateľ internetového obchodu a Predajca si vyhradzujú právo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA STRÁNKE HTTP://WWW.ADRIANALIPTAK.COM
  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto podmienky Ochrany súkromia užívateľov upravujú pravidlá nakladania s osobnými údajmi, kontaktnými a e-mailovými adresami Užívateľov zo strany Prevádzkovateľa a pravidlá používania cookies Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť IML TRADING, s. r. o., so sídlom Trebišovská 2, 821 02 Bratislava, IČO: 50223810, DIČ: 2120234831, IČ DPH: 2120234831, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd: Sro, vložka č. 109989/B.

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.2. Prevádzkovateľ je oprávnený od Užívateľov požadovať niektoré osobné údaje pre účely ich evidovania, vedenia ich užívateľských profilov a plnenia dohodnutých povinností Prevádzkovateľom. Odovzdanie týchto osobných údajov nie je povinné, bez neho však nemusia byť poskytnuté služby subjektu osobných údajov, ktorý ich Prevádzkovateľovi odmietne odovzdať.

2.3 Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

2.4. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vlastnými prostriedkami, pričom na ich ochranu používa mechanické, elektronické a organizačné prostriedky zabezpečenia (najmä obmedzenie vstupu do priestorov, v ktorých sa nachádzajú nosiče s osobnými údajmi, nastavenie prístupových správ k dátovým úložiskám, bezpečnostný software vrátane antivíru, SSL protokol).

2.5. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek prostredníctvom e-mailu odoslaného z adresy, ktorú použil pri odoslaní Objednávky požiadať Prevádzkovateľa o informácie ohľadom účelu spracovávania jeho osobných údajov, o ich rozsahu a o prípadných príjemcoch osobných údajov.

2.6. V prípade predaja tovaru a služieb on-line bude naša spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje, uvedené v objednávke, pre účely plnenia kúpnej zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú k jej plneniu, vybaveniu prípadných nárokov zákazníka z chybného plnenia a ďalej pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné na základe právnych predpisov.

2.7. Osobné údaje bude spoločnosť IML TRADING, s. r. o. spracúvať automatizovane aj manuálne a bude ich odovzdávať ďalším osobám a to: zmluvným partnerom zabezpečujúcim plnenie kúpnej zmluvy, napr. zaistenie prevádzky internetového obchodu, spracúvanie platby za tovar, dopravu tovaru a pod. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu, v prípade, že zákazník s poskytnutím osobných údajov pre tento účel nesúhlasí, nie je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť.

2.8. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané výhradne v nasledujúcom rozsahu a počas nasledujúcej doby:
- údaje uvedené v rámci vytvárania užívateľského účtu v zadanom rozsahu (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, doručovacia adresa, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo), počas trvania existencie užívateľského účtu daného Užívateľa alebo do doby vybavenia všetkých Objednávok Užívateľa, prípadne ak sa dotknutá osoba nebude registrovať, tak po dobu 5 rokov od objednania tovaru alebo služieb, podľa toho, ktorá z týchto udalostí trvá dlhšie.

2.9. Pri použití webových stránok adrianaliptak.com môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:
a. Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.
b.  V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
- dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
- dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého        užívateľ pristupuje k webovým stránkam adrianaliptak.com (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).
c. Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
d. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.
e. V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok adrianaliptak, najmä negarantuje možnosť prihlásenia do členskej sekcie.

  1. VAŠE PRÁVA

3.1. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, obmedzenie, presnosť, namietať spracovanie osobných údajov a právo na likvidáciu a ďalšie práva vyplývajúce z ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3.2. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

a. účele spracúvania osobných údajov,
b. kategórii spracúvaných osobných údajov,
c. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
g. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese uvedenej v kontaktnej sekcii.